ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK AZ ONLINE CSOPORTOS KÉPZÉSEKRE

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Gaia Természettudományi Oktató és Fejlesztő Központ (Képviseletében eljár: Gaál Nikolett Tímea egyéni vállalkozó, Székhely: 1034 Budapest, Zápor u. 11. B. ép. 3.em. 2.; Adószám: 55657176-1-41; E-mail címe: hello@gaiaoktatasikozpont.hu), a továbbiakban „Képző Intézmény” és a képzésben résztvevő, a továbbiakban „Résztvevő”, együtt a továbbiakban „Felek” között létrejött képzési szerződésnek. A Képző Intézmény ONLINE matematika 4-, 6- és 8-osztályos gimnáziumi felvételire előkészítő, és a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz érettségire felkészítő kiscsoportos képzéseire a következő általános feltételek vonatkoznak:

 

1. A szerződés létrejöttének lehetséges formái:

a) Írásban megkötött képzési szerződés

A Képző Intézmény és a Résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, a szerződést mindkét fél aláírja (papír alapú szerződés).

b) Online jelentkezési folyamat és szerződéskötés

A Képző Intézmény és a Résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, a Résztvevő a Képző Intézmény által biztosított online jelentkezési felületen jelentkezik egy meghatározott képzésre. A Képző Intézmény e-mailben csatoltan megküldi a képzésen való részvételhez szükséges szerződési dokumentumokat (képzési szerződés, Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat, Adatkérő lap, Általános Szerződési Feltételek), amit a Résztvevő aláír és bescannelve visszaküldeni a Képző Intézmény részére.

 

2. A képzések típusai és azok indítása:

A Képző Intézmény az alábbi csoportos online képzéseket indítja:
– ONLINE matematika 4-, 6- és 8-osztályos gimnáziumi felvételire előkészítő képzések

(kiscsoportos foglalkozások), és
– ONLINE matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz érettségire felkészítő képzések

(kiscsoportos foglalkozások).
A képzésekre történő felvétel érkezési sorrendben történik, az előleg befizetését és a kitöltött

nyomtatványok visszaküldését követően.

A meghirdetett képzések akkor indulnak el a meghirdetett időpontban, amennyiben az arra jelentkezők száma eléri a képzés kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum létszámot. Az adott képzéshez tartozó minimum és maximum létszámokat a honlapunk képzési tájékoztatója tartalmazza.

Ha a képzés kezdete előtti munkanapon a képzésre beiratkozott Résztvevők száma nem éri el a meghirdetett minimum létszámot, akkor a Képző Intézmény alternatív képzési lehetőséget, vagy a képzés elhalasztását kínálja fel a Résztvevőknek.

Az alternatív képzés megváltozott feltételeiről, paramétereiről a képzés kezdete előtt a Képző Intézmény e-mail útján tájékoztatja a Résztvevőket.

Az alternatív képzési lehetőséggel, vagy halasztással kapcsolatos egyeztetés történhet telefonon, vagy e-mailben. Az egyeztetést követően annak eredményéről a Képző Intézmény e-mailben küld írásbeli megerősítést, és adott esetben új képzési szerződést.

Amennyiben sem az alternatív képzési lehetőség, sem a képzés halasztása nem felel meg a képzésre jelentkezőnek, akkor visszaigényelhetik a befizetett képzési díjat.

A megfelelő létszám hiányában meghiúsult képzéssel kapcsolatban a Résztvevő nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.

 

3. A képzési díj megfizetése, kedvezmények

A képzés díját az egyes képzési szerződések tartalmazzák. A Résztvevő a képzési díj megfizetése ellenében vehet részt a Képző Intézmény által szervezett képzéseken. A Képző Intézmény a befizetett képzési díjról számlát állít ki.

Részletfizetési kedvezmény: igénybe vehet a Résztvevő részletfizetési kedvezményt, ekkor a Képző Intézmény által a képzési szerződésben meghatározott határidőkig köteles a Résztvevő az egyes részleteket megfizetni.

Amennyiben a képzési díjat a Résztvevő a Képző Intézmény által meghatározott határidőig nem fizette meg, vagy a megfizetést igazolni nem tudja, a Résztvevő a Képzésen mindaddig nem vehet részt, amíg a befizetést nem igazolja.

További, aktuális kedvezményekről a honlapunk képzési tájékoztatója tartalmaz több információt.

 

4. A képzési díj tartalma

A képzési díj a Képző Intézmény alábbi oktatási szolgáltatásait tartalmazza:

– Előzetes szolgáltatások: a Résztvevő előzetesen megszerzett ismereteinek felmérése (a képzések elején minden Résztvevő tudását felméri a Képző Intézmény, hogy lássák milyen előzetes ismeretekkel rendelkeznek a Résztvevők, és ebből kiindulva milyen területeken szükséges a képzésük)

– A képzés tanóráin történő részvételi jogosultság, oktatás

– Teljesítmény értékelése, képzési tanácsadás: a tanfolyam végén a Résztvevők a teljesítményüket, fejlődésüket ellenőrző dolgozatot írnak, amelyet a Képző Intézmény oktatója kiértékel, majd ez alapján, valamint a tanfolyamon történő részvétel alapján a Résztvevőknek személyre szólóan tanácsokat ad, hogy mit gyakoroljanak még a további fejlődésük érdekében.

 

5. A képzések helyszíne és megvalósulásuk feltételei

A Képző Intézmény a képzéseket az általa meghatározott „virtuális osztályteremben” tartja meg. Minden képzésünk online zajlik ZOOM videokonzultációs felületen, kiscsoportokban (kb. 10 fő), minden csoportnak saját felülete lesz. A képzések során a Résztvevők számára házi feladatokat fog adni az oktatójuk a Google Classroom felületen keresztül.

A Képzéseken történő részvételhez megfelelő felszereltségű digitális eszközök (számítógép/laptop, kamera, stb.), internet hozzáférés és a ZOOM alkalmazás letöltése szükséges.

Képzésen történő részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a képzés alatt a kamerát mindig bekapcsolja, ez a Résztvevő érdeke, mivel így hatékony az oktatás a képzésen.

A Képzés során megtartott órákról nem készül kép és hangfelvétel. A Képzés során megtartott órákról kép és hangfelvétel készítésére a Résztvevő nem jogosult.

 

6. A tananyag biztosítása

A Képző Intézmény a képzéseken szükséges tananyagokat folyamatosan és ingyenesen biztosítja a Résztvevőnek. A tananyagot a Résztvevő által megadott e-mail címre küldi meg, vagy tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a tananyagot milyen honlapról kell letöltenie. A Képzéshez tartozó elektronikus tananyagot a Képző Intézmény minden csoport részére a csoporthoz tartozó Google Classroom felülethez fogja feltölteni, továbbá ide kerülnek feltöltésre az órákra kinyomtatandó feladatsorok is.

A hatékony oktatás érdekében az oktató által meghatározott esetben a tananyagokat kötelező kinyomtatni a Résztvevőnek, illetve kiskorú személy esetén a Gondviselőjének.

 

7. A képzés óraszáma, a tanórák hossza

A képzések óraszáma eltérő az egyes képzések esetén. Az egyes képzésekhez tartozó konkrét óraszámot a honlapunk képzési tájékoztatója tartalmazza.

A képzéseken egy foglalkozás időtartama (tanórák hossza) 45 vagy 60 percből áll, tanfolyamtól függően. A tanórák hosszát az egyes képzések esetén a honlapunk képzési tájékoztatója tartalmazza. A 2×45 perces képzések között 15 perc szünetet tartunk.

 

8. A képzés ütemezése, oktatási napok, hiányzások

A képzési csoportok haladásának tanegységekre bontott, óraszám szerinti ütemezését a „Képzés tematikája” tartalmazza, amelyet a Képző Intézmény elektronikusan vagy papír alapon a Résztvevő rendelkezésére bocsát.

A nemzeti ünnepekre eső oktatási napokon tanítás nincs, az esetleges pótlás időpontját a képzés oktatója egyezteti a Résztvevőkkel. A „Képzés tematikája”-ban rögzített képzési időpontoktól eltérés kizárólag a képzés oktatója és a Résztvevők közös megegyezésével lehetséges.

A Képző Intézmény a rajta kívül álló okok miatt (például az oktató betegsége) elmaradó órák esetén – egyeztetett időpontban – pótórát köteles tartani. A Képző Intézmény az előre nem látható és nem tervezhető esetek megoldásaként a Képzést tartó oktató személyi változtatásának jogát fenntartja.

A Résztvevő hiányzása esetén a Képző Intézmény részére ingyenes pótórát nem biztosít.

 

9. A teljesítmény ellenőrzése, értékelés

A képzés időtartama alatt az oktató jelenléti ívet vezet. A képzésre jelentkezéssel a Résztvevő beleegyezik, hogy képernyőkép mentéssel elkészülhessen az adott foglalkozás jelenléti íve.

A Résztvevők a tanfolyam elején és végén a teljesítményüket ellenőrző dolgozatot írnak, amelyet a Képző Intézmény oktatója kiértékel, majd ez alapján, valamint a tanfolyamon történő részvétel alapján a Résztvevőknek személyre szólóan tanácsokat ad, hogy mit gyakoroljanak még a további fejlődésük érdekében. Kiemelnénk, hogy a Képzésben való részvétel önmagában nem garantálja a gimnáziumba történő felvételi eljárás sikeres teljesítését.

 

10. A Résztvevő jogosult elállni a szerződéstől, az alábbi feltételek szerint:

1. A képzés megkezdése előtti 7. naptári napig térítésmentesen.

2. A képzés megkezdése előtti 7. naptári napot követően, de a képzés tényleges megkezdése előtti utolsó munkanapig a képzési díj 20%-ának megfizetésével.

3. Ha a Résztvevő az első képzési alkalommal végig jelen volt a képzésen és elégedetlen volt az oktatója munkájával, és ezt jelzi a képzés második foglalkozása előtt az ügyfélszolgálatnak, akkor a Résztvevő jogosult elállni a szerződéstől és az általa befizetett teljes képzési díjat jogosult visszaigényelni a Képző Intézménytől. A második foglalkozás megkezdése után azonban már nincs mód ilyen okból a befizetett képzési díj visszatérítési kérelem benyújtására.

4. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képző Intézmény abban az esetben is a teljes képzési díjra jogosult, ha a Résztvevő a képzésen bármely okból nem vesz részt és a képzésben való részvételi szándékától történő elállását a 11.1-3. pontokban meghatározott határidőben nem közli a Képző Intézménnyel.

A Résztvevő elállási szándékát csak írásban kezdeményezheti, azt e-mail (hello@gaiaoktatasikozpont.hu) útján is megküldheti, de az elállási nyilatkozat ilyen esetben is csak aláírással érvényes (beszkennelve).

 

11. A szerződésszegés, és a szerződés azonnali hatályú felmondásának lehetősége, a szerződés megszűnésének egyéb esete

Amennyiben a Résztvevő a képzési díjat a Képző Intézmény által meghatározott módon és határidőig nem fizeti meg, a Képző Intézmény jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben a Résztvevő a képzés rendjét zavarja, másokat sértő magatartást tanúsít és ezt a magatartást többszöri figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba, a Képző Intézmény jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Résztvevő ebben az esetben a képzési díjat nem követelheti vissza.

A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a képzésben részt vevő személy az oktatásban, képzésben való részvételre egészségileg alkalmatlanná vált. Ebben az esetben a Résztvevő a befizetett képzési díja arányos részét 30 napon belül visszaigényelheti.

Amennyiben a Képzés résztvevőinek száma nem éri el a minimális létszámot (3 fő) a Képző Intézmény jogosult a Képzést törölni. Ebben az esetben a Résztvevő az általa befizetett képzési díj teljes összegét 30 napon belül visszakapja.

 

12. A szerződés szünetelése

A Képző Intézmény és a Résztvevő erre vonatkozó megállapodása alapján a képzési szerződés (a képzés) szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a szerződésből fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

 

13. Tájékoztatás adatkezelésről

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. Kiskorú Résztvevő törvényes képviselője a Képzési Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kiskorú Résztvevő adatait Képző Intézmény a Képzési Szerződés végrehajtása érdekében kezelje. A képzési szerződésben meghatározott adatait a KépzőIntézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Ezen túlmenően Képző Intézmény a Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. Résztvevő adatait a Képző Intézmény az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és kezeli. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben rögzített szabályairól az „Adatkezelési Tájékoztatójában” és a Képző Intézmény honlapján adatkezelés menüpontban szerepel részletes tájékoztatás.

 

14. Jogvédelem

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Gaia Természettudományi Oktató és Fejlesztő Központ weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, illusztrációk engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása nélkül tilos.

 

15. Panaszok kezelése

A képzésben Résztvevő a képzéssel kapcsolatos panaszával az ügyfélszolgálathoz fordulhat személyesen, vagy e-mailben (hello@gaiaoktatasikozpont.hu). Amennyiben a Képző Intézmény a Résztvevő panaszát a Résztvevő számára nem kielégítő módon orvosolja, Résztvevő a Képző Intézmény felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.